ประชุมพิจารณาร่างคำของบประมาณ ( 26-1-59 )

ประชุมร่วมกับ ภ.1-2 และ น.

1. หนังสือเชิญประชุม


3. ผู้มาประชุม | รายงานการประชุม
4. ไฟล์เสียง
5. รูปภาพ

ผลการพิจารณาร่างคำของบประมาณเบื้องต้น ( 21-1-59 )

นักวิจัย รร.นรต. พิจารณาแล้วขอแก้ไข ( ปรากฎตามหมายเหตุตัวอักษรสีฟ้า )

1. บางแก้ว
2. ภาษีเจริญ
3. เมื่องพัทยา


ประชุม ( 21-1-59)

1. หนังสือเชิญประชุม
2. วาระการประชุม (อยู่รวมกับหนังสือเชิญแล้ว)
3. บันทึกประชุม | ผู้ร่วมประชุม | รายงานการประชุม
4. ไฟล์เสียง
5. รูปภาพ

ประชุม (19-1-59)

1. หนังสือเชิญประชุม
2. วาระการประชุม
3. บันทึกประชุม | ผู้เข้าร่วมประชุม | รายงานการประชุม

ประชุม (15-1-59)

ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการตำรวจล้ำสมัย (ครั้งที่ 4)
ครั้งที่ 2/2559
15 ม.ค.2559 10.00 - 12.00 น. ณ ศปก.รร.นรต.
( ประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ไปยัง ศปก.บช.น./ศปก.ภ.จว.ชลบุรี/ศปก.สภ.บางแก้ว )
ศ.พล.ต.ต.โสภณ ศรีวพจน์ รอง ผบช.รร.นรต. ประธานการประชุม

-----------------------------

1. หนังสือเชิญประชุม /วาระการประชุม word| pdf 
2. รายชื่อผู้ร่วมประชุม
3. มติที่ประชุม