ผลการพิจารณาร่างคำของบประมาณเบื้องต้น ( 21-1-59 )

นักวิจัย รร.นรต. พิจารณาแล้วขอแก้ไข ( ปรากฎตามหมายเหตุตัวอักษรสีฟ้า )

1. บางแก้ว
2. ภาษีเจริญ
3. เมื่องพัทยา