คำของบประมาณ ( แก้ไขโดยแยกตามข้อเสนอ 5 ด้านของ รร.นรต. 20-1-59)

1. สน.ภาษีเจริญ
2. สภ.บางแก้ว
3. สภ.เมืองพัทยา