ประชุมพิจารณาร่างคำของบประมาณ ( 26-1-59 )

ประชุมร่วมกับ ภ.1-2 และ น.

1. หนังสือเชิญประชุม


3. ผู้มาประชุม | รายงานการประชุม
4. ไฟล์เสียง
5. รูปภาพ